Loading...

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от „КАПРОНИ” АД

  • 29 Apr 2022

Description

ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ СТАРА ЗАГОРА УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от „КАПРОНИ” АД, с ЕИК 833067822, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък 6100, „Ген.Столетов“ № 45 телефон за контакт: +359 (0) 431 62 227; +359 (0) 431 62 230 (име, адрес и телефон за контакт) Седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък 6100, „Ген.Столетов“ № 45 (седалище) Пълен пощенски адрес: гр. Казанлък 6100, „Ген.Столетов“ № 45 Телефон, факс и ел. поща (е-mail): +359 (0) 431 62 227; +359 (0) 431 62 230; Email address: caproni@caproni.bg Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: инж. Любомир Дянков – изп. Директор Лице за контакти: Христина Кънева – Еколог; +359 (0) 899 94 14 40; Email address: h.kaneva@caproni.bg УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, Уведомяваме Ви, че „Капрони“ АД има следното инвестиционно предложение: Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци от цветни метали. Характеристика на инвестиционното предложение: 1. Резюме на предложението Ново инвестиционното предложение. (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: Рециклиране и повторно използване на отпадък от алуминий в участък „Леярен“ с код 12 01 03 - стърготини, стружки и изрезки от цветни метали.  Основни процеси в участък „Леярен“ a) Шихтоване – обхваща предварителна подготовка на материалите от които се изготвя шихтата за приготвянето на дадена сплав. Подготовката на материалите включва изтегляне на първичния чист Al, при необходимост отрязване на част от Al блокове с цел доуточняване на тегло. Изтегляне на първичния силиций, мед и калий. Изтегляне на необходимото количество вторична алуминиева сплав. Зареждане на пещите. b) Топене – включване на пещите в режим на топене c) Обработка на получените алуминиеви сплави (дегазиране чрез азот). В сплавта се вкарва инертен газ азот и универсален флюс, покривно рафиниращ. Това се извършва с цел отделяне на водорода от сплавта. При топенето и дегазирането на изготвените Al сплави се образува шлака, която представлява смес от метални окиси и други химични съединения. Извършва се почистване и отделяне на шлаката. d) Леене – извършва се в метални форми, предварително подгряти и обмазани. След изваждането на получените отливки се оставят да изстинат до стайна температура. След което става изрязване на мъртвите глави и леяковите системи. e) Отстраняване на леяците и мъртвите глави. Леяците и мъртвите глави се отстраняват/изрязват от отливките с помощта на банцинг или универсална фреза с диск. Заглаждането на повърхностите става с помощта на шлифовален диск. f) Термообработка – извършва се нагряване на Al отливка или щамповка в температурен интервал 450˚C до 543˚C. Последва задържане на тази температура в рамките на 4-6 часа, след което се извършва закаляване във вода с температура от 20 до 50 ˚C. Закалените отливки се подлагат на изкуствено станеене от 8 до 16 часа при температурен диапазон от 165˚C до 220˚C.  В леярната се извършват анализи, измерване на трърдост и други специфични дейности за този участък.  Използвана площ в участък „Леярен“ е 2232 m2.  Не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура. 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Към този момент дружеството няма интерес към други дейности, освен посочената по-горе. 4. Местоположение: (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) Реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи в гр. Казанлък, Община Казанлък. Имотът и разположените в него производствени и други сгради са собственост на „Капрони“ АД. 5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови) Не са предвидени природни ресурси за използване. 6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: С реализацията на инвестиционнто предложение не се очакват общи емисии на опасни вещества. 7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: От дейността, предмет на инвестиционното намерение не се очаква отделяне на емисии вредни вещества във въздуха, които да доведат до замърсяване на околната среда. 8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 10 10 03 - шлака от пещи 10 10 99 - отпадъци, неупоменати другаде (отпадъчни тигли) Отпадъците ще се събират и предават на външни юридически лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци или комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците на база писмен договор. 9. Отпадъчни води: (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) Битовите отпадъчни води се свързват с уличната канализация. 10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях) Предвид вида на инвестиционното предложение не се очаква наличието на опасни вещества на площадката. І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка. ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви): ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ Прилагам: 1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 3. Други документи по преценка на уведомителя: 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; 3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб. 4. Електронен носител – 1. бр. 5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор. Дата: 15.03.2022 Уведомител: ......................................................................... /инж. Любомир Дянков/

Latest news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

It’s our pleasure to inform you that as of November 01, 2023 CAPRONI JSC, Kazanlak is STEED MACHINERY Co., Ltd., Taiwan distributor for Bulgaria, Romania and Serbia.

1 Nov 2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

1 Nov 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13 Sep 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12 Sep 2023