Loading...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за модернизация на стенд за изпитания на ХЗП - 1 гр.

  • 11 Jan 2021

Description

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за модернизация на стенд за изпитания на ХЗП - 1 гр. по следното Техническо задание 1. Наименование и кратка характеристика на заявената модернизация Обект на модернизация е съществуващ трипозиционен стенд за функционално изпитание на ХЗП 1гр.с инв.№430460. Целите на модернизнизацията са: Трите позиции да се оборудват с баркод четци за QR-код; Да се проектират нови хидравлични прибори/механизми за закрепване и затягане на помпите; Да се преработят всички хидравлични връзки на стенда,с цел свързването му към съществуващата хидравлична схема на масленото стопанство в участък Изпитание на ОП 100; Да се добави софтуерна възможност на стенда за автоматичен запис на данните от изпитанията в централния сървър на“Капрони“. Да се извърши диагностика на хидравличните,механичните и електронни компоненти на съществуващия стенд и при необходимост да се отремонтират или заменят с нови. 2. Количество на заявените стендове – 1 бр. (3 позиции) 3. Изпитвани изделия на стенда 3. Наименование на изделието - ХЗП 1 гр. единични до типоразмер 9,8 см3 вкл. 3. Чертежен № - основни помпи 1 гр. 10А(С)1÷9,8Х026 - черт. № 2871 00 00-00N 1 гр. 10А(С)1÷9,8Х027 - черт. № 2872 00 00-00N 3.3.Тегло на помпите – 0,3...1,5 кг. 4. Изпитание на помпите 4. Операции, които ще извършва стенда: ● Разчитане на QR –кода, маркиран на тялото на помпата, идентифициране на помпата и зареждане на съответната програма за изпитание според посока на въртене и работен обем. Четецът трябва да има възможност за ръчно или автоматично позициониране, взависимост от габаритите на помпите. ● Стартиране на програмата – извършва се от оператора, след куплиране на помпата към позицията. ● Сработване и функционално изпитание по въведена в контролера програма, съобразена с ТУ 02/14-07/02 за ХЗП 1 гр.; ● Автоматично окачествяване на помпата, според получените резултати, като: - в случай, че е годна – стенда отбива означение върху тялото на помпата; - в случай че е негодна – стенда подава звуков и/или светлинен сигнал. ● Запис на данните от изпитанието в сървъра на „Капрони“в две различни таблици за годни и негодни помпи. Записвани данни: • Номер на помпата; • Температура на маслото - оС; • Честота на въртене на вала на двигателя – n, min-1; • Въртящ момент при номинално налягане – Мв; • Дебит при номинално налягане – Q, л/мин. • Механичен КПД – 第¬м, % • Обемен КПД - 第¬v, % • Общ КПД - 第¬, % Възможност на софтуера за автоматично изчертаване на графики: • Дебит/ налягане; • Въртящ момент/ налягане; 4. Необходима производителност Взависимост от работния цикъл. Ориентировъчен капацитет - 10 000 помпи/месец при едносменен режим на работа. 5. Вид на ел. ток и напрежение – 380 / 220 V 6. Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха – 0,6 MPa 7. Изисквания към стенда: 7. Максимално налягане, при което ще се изпитват помпите – 330 bar 7. При изпитание на реверсивни помпи, се записват данните и в двете посоки на въртене; 8. Специални изисквания към стенда 8. Стендът да бъде свързан с наличното маслено стопанство и филтрираща система съгласно съществуващата МТ-схема на участък Изпитание; 8. Да са спазени изискванията по техника на безопасна работа на стендова апаратура. 9. Приложение • Конструктивна документация – 1 гр. 10А(С)...Х026 - черт. № 2871 00 00-00N 1 гр. 10А(С)...Х027 - черт. № 2872 00 00-00N • МТ схема Валидност на поканата: 11.02.2021г. Лице за контакти: инж. Антон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 11.01.2021г.

Оther news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ПИЛОТЕН стенд за изпитания на ХЗП - 2 гр.

7 Dec 2020

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за проектиране и изработка на пилотен двушпинделен вертикален обработващ център с манипулатор за зареждане/отвеждане на детайли.

2 Oct 2020

ЗАДАНИЕ за модернизация на вертикален машинен център MCV800 инв.№ 430985

28 Jul 2020

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА СТАЦИОНАРНА ПОДДЪРЖАЩА ПЕЩ

13 Apr 2020

Latest news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

It’s our pleasure to inform you that as of November 01, 2023 CAPRONI JSC, Kazanlak is STEED MACHINERY Co., Ltd., Taiwan distributor for Bulgaria, Romania and Serbia.

1 Nov 2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

1 Nov 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13 Sep 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12 Sep 2023