Загружается ...

Произошла ошибка при загрузке изображения.Електрически изделия

Описание

Електрическите задвижвания през последните години бележат едно динамично развитие както в областта на хидравличните системи , така и в различните транспортни средства с автономно (батерийно) захранване. Изискванията за по-висока енергийна ефективност, респективно по висока енергозапасеност на средствата с автономно захранване, спомогнаха да се търсят нови подходи при изчислителните и оптимизационни програми, навлизането на нови материали в комплексните задвижвания и т.н. Основно в Капрони се работи по няколко основни направления, свързани с електрозадвижванията –постояннотокови и променливотокови, интегрирани с подходящите системи за захранване, управление, индикативни и защитни системи и др. Едно регулируемо задвижване при нас винаги е разглеждано като интегриране и съвместна работа на група от градивни специализирани модули, подчинени на определени зависимости и програмирани за работа по определен алгоритъм. Определящо значение за ефективността на едно електрозадвижване е това на електродвигателите. В тази връзка през последните10-15 години усилията на специалистите във фирмата бяха насочени към създаване на високоефективни електродвигатели- постояннотокови и променливотокови мрежово и с автономно(батерийно) захранване. За целта беше създадена и проверена собствена методология за изчисления на различни типове електродвигатели, тяхното етапно оптимизиране. Създаденият специализиран универсален стенд за контролни, типови и изследователски изпитвания, дава възможност за точна и непрекъсната индикация на контролираните параметри. Особено внимание е обърнато на контрола върху температурните превишения при различни режими на работа. Всичките действия по това направление са в съответствие с изискванията на Европейската нормативна база по това направление, респективно с основния стандарт БДС EN 60034 „ Rotating electrical machines”(Въртящи се електрически машини)