Зареждане...

Политика за околната среда, здравето и безопасността

При зареждането на изображението възникна грешка.

Уважаеми клиенти и партньори, Уважаеми служители на „Капрони“ АД,

“Капрони” АД е водещ производител на хидравлични елементи и системи с приложение в мобилно и стационарно индустриално оборудване. Нашите продукти се вграждат в: скоростни кутии на леки автомобили, превозни средства като автобуси и тролейбуси, комунални машини, трактори, комбайни и различни селскостопански машини и прикачен инвентар, електро и мото кари, повдигачи, пътностроителни машини, металообработващи машини и много други. Фирмата предлага широка гама от хидравлични продукти – стандартни изделия както и по задание на клиента.

Чрез своя дългогодишен професионален опит и коректност при взаимоотношенията си със своите партньори дружеството е завоювало добри позиции на българския и международния пазар. Ръководството на „Капрони“ АД се ангажира с постигането на най-добри практики в областта на опазването на околната среда. Политиката на фирмата е насочена към минимализиране отрицателното въздействие върху околната среда, рисковете за здравето и безопасността на нашите работещи служители, които биха възникнали при производството на хидравлични изделия и съпътстващите ги дейноси, както и непрекъснато подобрение на качеството на продуктите. За целта „Капрони“ АД:

 • Спазва нормативните изисквания и разпоредби за съответствие с действащото законодателство по отношение на опазване на околната среда;
 • Прилага подход на управление за осъзнаване на индивидуалните задължения на персонала по отношение на опазване на околната среда;
 • Създава и документира общи и конкретни цели по опазване на околната среда на всички нива и дейности;
 • Финансово обезпечава изпълнението на необходимите програми за управление на въздействието върху околната среда;
 • Непрекъснато подобрява действащите технологични процеси и внедрява нови екологично съобразни процеси, с цел намаляване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, при запазване на високото качество на осъществяваната дейност;
 • Организира подготовката на персонала за адекватно реагиране при извънредни ситуации, инциденти, злополуки и др., оказващи неблагоприятни въздействия върху околната среда.

С настоящата политика по околна среда, дружеството си поставя следните общи и конкретни цели:

 • Поддържане и непрекъснато подобряване на Политика за управление на околната среда;
 • Мотивация на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация за осъзнаване необходимостта от грижа за опазване на околната среда;
 • Оптимизиране дейностите по разделно събиране, съхранение и предаване за рециклиране на отпадъците;
 • Намаляване на технологичните отпадъци при производството на хидравлични изделия, чрез подобрение на технологията и оборудването;
 • Повишаване конкурентноспособността на фирмата чрез оптимизиране на факторите обучение, качество на работа, експедитивност, спазване на срокове и конкурентни цени.

В качеството си на Изпълнителен Директор на “Капрони” АД, поемам ангажимента и лична отговорност да осигурявам всички необходими ресурси за изпълнение на поставените цели и очертаните политики.

09.01.2020 г.
Казанлък
Изп. директор: инж. Л. Дянков

Политиката и целите на “Капрони” АД по управление на околната среда се формулират от Изпълнителния Директор на фирмата. Политиката се обсъжда и обяснява при първоначалното обучение на новите служители и се преглежда с всички настоящи служители. Всички служители са длъжни да знаят какво означава Политиката на фирмата за тях и техните задължения във фирмата. Политиката и целите се разполагат на видни места в цялата фирма и се публикуват на интернет страницата на фирмата. Политиката и целите се преглеждат ежегодно за адекватност и се актуализират при необходимост.